Urbanisme

Urbanisme

Els instruments de planejament i de gestió urbanística vigents són públics i qualsevol persona pot consultar-los en tot moment. El Registre de planejament urbanístic de Catalunya, garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la consulta d’aquests, tant de forma presencial com per mitjans telemàtics, d’acord amb les determinacions dels articles 17 i 18 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

Per a consultar els instruments de planejament de Campdevànol a través de mitjans telemàtics cliqueu en els enllaços següents:

– Pla d’ordenació urbanística municipal

– Altres instruments de planejament