Projectes normatius en tràmit

Consultes prèvies a l’elaboració o modificació d’una ordenança o reglament
Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d’aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Funcionament de la consulta pública
Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s’hauran d’enviar en el termini de quinze dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’aprovació de la consulta prèvia a l’elaboració o modificació d’una ordenança o reglament.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l’Ajuntament de Campdevànol a través del Registre General d’Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s’han presentat dins dels terminis establerts.

PRESENCIALMENT:
Podeu trobar el Registre General d’Entrada de Documents al mateix Ajuntament.

PER INTERNET:
Si es vol sol·licitar a través d’Internet ho podeu fer a través del registre electrònic que tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Campdevànol però és necessari que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.

Per a consultar tota la informació sobre els projectes en tràmit, la podeu trobar en aquest enllaç