Perfil del contractant

D’acord amb el que estableix l’article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de desembre, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i per tal de garantir l’accés públic a la informació sobre l’activitat contractual de l’Ajuntament, es difon el perfil del contractant.

En aquest perfil s’inclou qualsevol dades i informacions referents a l’activitat contractual de l’òrgan de contractació, com ara els anuncis d’informació prèvia que preveu l’article 141, les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a aquestes, les contractacions programades, els contractes adjudicats, els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general, com punts de contacte i mitjans de comunicació que es poden utilitzar per relacionar-se amb l’òrgan de contractació. En tot cas s’ha de publicar en el perfil de contractant l’adjudicació dels contractes.