Ordenances i reglaments

A continuació podeu consultar la totalitat dels reglaments i ordenances aprovats pel ple de l’Ajuntament de Campdevànol, i que avui per avui són vigents i d’aplicació:

Ordenances fiscals:

Les ordenances fiscals són disposicions reglamentàries, aprovades pel Ple i que regulen els impostos, les taxes i els preus públics que s’apliquen en el municipi.

Any 2021

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Any 2011

Reglaments i ordenances no fiscals:

Els reglaments i ordenances no fiscals són les normes que regulen el funcionament dels serveis públics que presta l’Ajuntament i determinen les normes de la convivència ciutadana al municipi.

Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública

Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives

Reglament de règim d’ús i adjudicació dels horts urbans

Reglament regulador de l’entorn de protecció del torrent de la Cabana i font del Querol

Reglament del mercat municipal

Reglament regulador de l’ús de les instal·lacions esportives

Reglament regulador de les bases de concessió de subvencions de l’Ajuntament de Campdevànol

Reglament regulador de la neteja i tancament de solars i terrenys, així com de la pavimentació i rebaix de les voreres del muncipi

Reglament del registre municipal d’entitats de Campdevànol

Reglament municipal d’Honors i Distincions

Reglament per a l’ús de la Llengua Catalana a les Administracions Locals

Reglament de l’agrupació municipal de voluntaris de Protecció Civil

Reglament del servei municipal de subministrament d’aigües potables de Campdevànol

Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals a la Comarca del Ripollès

Ordenança municipal de circulació

Ordenança de retolació de carrers i numeració d’edificis

Reglament del Cementiri Municipal

Ordenança de Bon Govern

Ordenança municipal per a la gestió de runes i terrres

Ordenança sobre mesures de protecció contra emissió inadequada de sorolls

Ordenança reguladora de l’aplicació en el territori de fems, purins i fangs i protecció mediambiental de les aigües en vers adobs químics i nitrats

Reglament de l’Emissora municipal

Ordenança reguladora de l’administració electrònica

Reglament de tinença i protecció dels animals.

Reglament Consell Juvenil de Campdevànol