Composició del consistori

El consistori campdevanolenc està constituït en aquesta legislatura 2015-2019 pels següents regidors i regidores, fruit del resultat de les eleccions municipals celebrades el passat 24 de Maig:

Joan Manso i Bosoms
Joan Manso i Bosoms

Alcalde de l’Ajuntament de Campdevànol
Regidoria de Territori i Règim Intern
Grup municipal de CiU
President de la Junta de Govern i de la Comissió Informativa

Dolors Costa i Martínez
Dolors Costa i Martínez

Primera Tinent d’Alcalde
Regidoria de Barris, Serveis Generals, Comerç i Fires
Grup municipal de CiU
Portaveu del Grup Municipal
Membre de la Junta de Govern

Sergi Corbatera i Jorge
Sergi Corbatera i Jorge

Segon Tinent d’alcalde
Regidoria de Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
Grup municipal de CiU
Membre de la Junta de Govern

Jordi Tubau i Mitjavila
Jordi Tubau i Mitjavila

Tercer tinent d’alcalde
Regidoria d’Esports, Seguretat Ciutadana, Medi Ambient,
Sostenibilitat i Mon Rural
Grup municipal de CiU
Membre de la Junta de Govern

Blanca Sánchez i González
Blanca Sánchez i González

Regidoria de Turisme , Benestar Social, Atenció a la Gent
Gran i Joventut
Grup municipal de CiU
Membre de la Junta de Govern

Gerard Fossas i Noguera
Gerard Fossas i Noguera

Regidoria de Cultura, Festes i Comunicació
Grup municipal de CiU
Membre de la Junta de Govern

Maria del Mar Casals i Serras
Maria del Mar Casals i Serras

Regidoria d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
Grup municipal de CiU
Membre de la Junta de Govern

Lluís López i Lafuente
Lluís López i Lafuente

Regidor a l’oposició
Grup municipal de MES
Portaveu del Grup Municipal

Sergi Colomé Coromina
Sergi Colomé Coromina

Regidor a l’oposició
Grup municipal de MES

Antoni Riera i Masjoan
Antoni Riera i Masjoan

Regidor a l’oposició
Grup municipal d’ERC
Portaveu del Grup Municipal

Mariona Baraldés i Cabarrocas
Mariona Baraldés i Cabarrocas

Regidora a l’oposició
Grup municipal de la CUP
Portaveu del Grup Municipal