Actes del Ple i de la Junta de Govern

El Ple municipal

El ple és el màxim òrgan col·legiat de govern integrat pels onze regidors els regidors de l’Ajuntament i presidit per l’alcalde. Podeu llegir totes les actes del ple celebrats des de l’any 2009.

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat de govern integrat pels regidors que nomena l’alcalde. Actualment formen la Junta de Govern Local els regidors següents:

  • Sr. Joan Manso i Bosoms, alcalde que la presideix.
  • Sra. Dolors Costa i Martínez
  • Sr. Jordi Tubau i Mitjavila
  • Sr. Sergi Corbatera i Jorge

També formen part de la Junta de Govern Local com a membres amb dret a veu, però sense vot, els regidors següents:

  • Sra. Blanca Sánchez i González
  • Sr.Gerard Fossas i Noguera
  • Sra. Maria del Mar Casals i Serres

Podeu consultar les actes de la Junta de Govern celebrades des de l’any 2009.

Actes de la Junta de Govern Local
Actes del Ple